کرم-موبر-آقایان-برگ-گیاه-بادرنجبویه-غنچه-مگنولیا-هرمودر